Foto Kolaborasi Ghaitsa Kenang dan DJ Indyana di 'Mega Konser Dunia'

Foto Kolaborasi Ghaitsa Kenang dan DJ Indyana di 'Mega Konser Dunia'