Always

Chah ga geu rae nae ga nuh reul eejuh bol gae
no ryuk hae bol gae uhn jae na jo yong ha dun
uhn jae na mal ee ups dun nuh neun nae gae moh
jin mal do moht ha jjahn ni

Mi ahn ha dan yong suh ha lan ma leun da shi
ha ji neun ah neul gae uh dduhn mal eul hae do
uh dduhn guh seul hae do nuh neun da shi
dohl ah ohl soo ga ups jjahn ni

Ee jae nae gae duh neun nae gae
jo geum ei mahng do ups gaet ji mahn
mal haet jja nah da ahl jjah nah
sarang hae soh yong ups gaet ji mahn sarang hae

Ee jae ni ga juh moo neul yuhl go na gan hoo aehn
moht bo gae dwel ha
dae nae ga muhn juh il uh sul gae
duh ee sahng ho ro nam gyuh ji neun gun shi uh
gyun dil soo ga up suh

Ee jae nae gae duh neun nae gae
jo geum ei hee mahng do ups gaet ji mahn
mal hat jja nah da ahl jjah nah sarang hae
soh yong ups gaet ji mahn
da shi hahn buhn dan hahn buhn mahn
dan haroo mahn ee myun gwaen cha neun dae
moht da hahn mal moht hahn sarang
da jool soo ee seul guhs kat eun dae sarang hae

Ga kkeum ah joo ga kkeum shi
nae ga dduh o reul ddae myun
shwip gae nal cha jeul soo ees gae yuh ki ee seul gae
Go ma wuh suh ni ga ee suh
nuh moo do haeng bok haet uht uh mi chi do rohk
sarang haet uh sarang haet uh
geu rae suh duh ah peu gaet ji mahn ahn nyung


Suka "Always" ? Lihat lagu lainnya ...