You Gui

wo taam teng dou jat joeng ji gan ngo jau dim ci joeng je jiu gaan gung si zung syun zou piu loeng
naan gwaai nei ngoi jan soeng gei sat dong ngo si tung zoeng jing si ngo wai liu hon ji na min soeng

*naan dou si ngo sam taai sin loeng coi lim nei gyun hoi ci han joeng
gei sat nei cyun si na se si soeng *

#cung gam hoi ci sam lei jau gwai jan soeng lyun ngo ci zou gaan sai
soeng daam haak sau paa zung jing paa ngo mei bang kui ging ji ziu

lyun heoi soeng dung sai jyu ho hung zai paa ji taai haa zin ngo faai jiu ci sin
ning jyun bin zi bai bit jiu geng haak ngo jat sai #

cing zit na paa fo waan soeng lyun jaa pung dou saat daan je jau gwai zung jyu dak jai lau po zaan
seoi zeon zyu nei hung gaan pui zoek ngo taai dok peng daam cing waa jaa zoi ze lei gong na min saan

Repeat*#

ning jyun haa sai bat zoi zou jan nang zou nei maau maau dong pui can
coi mut jau jan leoi ze zung daam sam

Repeat #

seoi go daap co sau din daa gaau liu nei di on gin
si ngo ceon jik bit ji wai jung ji pin


Suka "You Gui" ? Lihat lagu lainnya ...