Foto So Chan Whee di Gaon Chart K-Pop Awards 2016

Foto So Chan Whee di Gaon Chart K-Pop Awards 2016