My Pride

Pride in your eyes
wai ngo goi se ha boon sang
mei mook lui, jau dou ngo, sut hui dik, ji surn sum
choi ming baak, bei oi dik, nang wuet duk je yueng yung gum
wing hang ngaan sun nang tai ngo, wun seung lui hang loi dim dang

See me fly, I'm proud to fly up high
but yun hei ngaak yiu bai, ji yun yau nei yung daai

Believe me I can fly, I'm singing in the sky
ga si ngo suen sun wah, yun nei chong gang yu faai

Pride in your eyes
wai ngo sim lik jeung jui chor
wai dook nei, yun seung ngo, bei ngo gang dor
maai tao jou, yuen nei hor, nang wai ngo giu ngou gang dor
mou lurn yau sui yim hei ngo, tao yup kuek mou yun hor jor

See me fly, I'm proud to fly up high
but yun hei ngaak yiu bai, ji yun yau nei yung daai

Believe me I can fly, I'm singing in the sky
ga si ngo suen sun wah, yun nei chong gang yu faai

ngo paan yau yut tin jeung nei pou yup waai
ngong yin dei dui juek yu jau suet, si je juek nei dik fung

Let me fly, I'm proud to fly up high
but yun hei ngaak yiu bai, ji yun yau nei yung daai

Believe me I can fly, I'm singing in the sky
ga si oi yau kei jik, gun nei chong jui yu faai
ngo gok duk gwong wing, yun yau nei yung daai

Suka "My Pride" ? Lihat lagu lainnya ...