It's Probably Love

Baby don't you know it's for you
gwen chan ggae mahn neu ggyut dduhn geu dae uhl gool
cha chang bakkeul jeeh nah muh ruh jyuh gah yo
mah chi boh mool churum ah ggi duhn moh jah
byun han gae ub nae yo

bul ssuh koh ggeut shi rin gae juhl eeh wat joh
oori hae uh ji duhn geu ddae churum
joh geum ooh seub ji mahn geu ruhl deut haessut joh
(jal gah jung mahl mi ahn hae)

geu dae doh him deul ut nah yo
suh roh gah uhn jae gah yah hal ji reul mollassut joh
chu eum hah neun eeh byul nah mahn juh doh rah suh buh ryut joh

nae gah mi wut gaet jyo nae gah nah bbuhssuh yo
gah ji mal lah duhn geu yong gi ub duhn mal eul mo reun chuk haet jyo
jah geun ji duhn mok sori My Love

mae mahm ah peu gae hah nae yo Ooh

mahnhwa churum oorin mahn nah myun ssah wut jyo
tom gwa jerry churum mae eehl eul
hang sang eeh gyuh yah mahn pyun haet duhn nae mah eum oh
(geu rae nae gah mi ahn hae)

geu dae doh him deul ut nah yo
suh roh gah uhn jae gah yah hal ji reul mollassut joh
chu eum hah neun eeh byul nah mahn juh doh rah suh buh ryut joh

nae gah mi wut gaet jyo nae gah nah bbuhssuh yo
gah ji mal lah duhn geu yong gi ub duhn mal eul mo reun chuk haet jyo
jah geun ji duhn mok sori My Love

mae mahm ah peu gae hah nae yo

nah jeun gae dahn wee ae ahn jah
nahl gi dah ri duhn mo seub eeh dashi cha jah wahsseu myun hae yo
gi dae hae boh ji mahn geu dae gyu taen noo goon gah gah eet nae yo

nae gah mi wut gaet jyo ije yongseohaeyo nae gah nah bbuhssuh yo
gah ji mal lah duhn geu yong gi ub duhn mal eul mo reun chuk haet jyo
jah geun ji duhn mok sori My Love

nae mahm ah peu gae him deul gae man deu nae yo Ooh

nae gah mi wut gaet jyo nae gah nah bbuhssuh yo
gah ji mal lah duhn geu yong gi ub duhn mal eul mo reun chuk haet jyo
jah geun ji duhn mok sori My Love


Suka "It\'s Probably Love" ? Lihat lagu lainnya ...